Menu

DOZVOLE ZA LEGALIZACIJU

RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU

Za zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2 izgrađenu bez rješenja o uvjetima građenja izdaje se rješenje o izvedenom stanju.

Zgrada se smatra izgrađenom ako su joj dovršeni najmanje jedna etaža i krov, te ako su dovršeni dijelovi prikladni za uporabu.

 

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju investitor, odnosno vlasnik prilaže:

  • tri primjerka arhitektonskog snimka izvedenog stanja (koje sadrži tlocrte, presjeke, poglede i druge nacrte koji se podudaraju s izvedenim stanjem zgrade),
  • dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti u vrijeme građenja građevine, izrađenima po osobama ovlaštenim za projektiranje,
  • dokaz da ima pravo graditi na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica.

Izvedeno stanje zgrade mora biti u skladu s prostornim planom na temelju kojeg se izdaje rješenje o izvedenom stanju.

Ako su ispunjeni propisani uvjeti ovim Zakonom i ako je investitor odnosno vlasnik zgrade dostavio dokaze o uplaćenom komunalnom i vodnom doprinosu, građevinskoj pristojbi i posebnoj upravnoj pristojbi prema posebnim propisima, nadležno tijelo je dužno izdati rješenje o izvedenom stanju.

POTVRDA IZVEDENOG STANJA

Za građevinu za koju se prema ovom Zakonu izdaje potvrda glavnog projekta i koja je izgrađena bez te potvrde, izdaje se potvrda izvedenog stanja.

Građevina iz stavka 1. ovoga članka smatra se izgrađenom ako su joj dovršeni dijelovi bitni za ostvarivanje njezine namjene u mjeri prikladnoj za uporabu te građevine.

Zahtjevu za izdavanje potvrde izvedenog stanja investitor odnosno vlasnik prilaže:

  • konačnu lokacijsku dozvolu,
  • tri primjerka arhitektonskog snimka izvedenog stanja (koje sadrži tlocrte, presjeke, poglede i/ili druge nacrte koji se podudaraju s izvedenim stanjem zgrade)
  • dokaze o ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinu izrađenima po osobama ovlaštenim za projektiranje,
  • pisano izvješće o kontroli dokaza ispunjavanja bitnih zahtjeva ako je kontrola potrebna,
  • elaborate o geotehničkim i drugim istražnim radovima, te tehnološke, prometne i druge elaborate ako su podaci iz tih elaborata poslužili za izradu snimka izvedenog stanja,
  • dokaz da ima pravo graditi na građevnoj čestici.

Izvedeno stanje zgrade mora biti u skladu s prostornim planom(?), odnosno lokacijskom dozvolom, na temelju koje se izdaje rješenje o izvedenom stanju.

Ako su ispunjeni propisani uvjeti i ako je investitor odnosno vlasnik zgrade dostavio dokaze o uplaćenom komunalnom i vodnom doprinosu, građevinskoj pristojbi i posebnoj upravnoj pristojbi prema posebnim propisima, nadležno tijelo je dužno izdati potvrdu izvedenog stanja.

U svrhu utvrđivanja činjenica, nadležno upravno tijelo je dužno provesti očevid na građevnoj čestici.

Više u ovoj kategoriji: « DOZVOLE ZA GRAĐENJE ETAŽIRANJE »
na vrh članka